Statut

STATUT WARSZAWSKIEGO KLUBU NARCIARSKIEGO

- przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 17 listopada 2016 r. -

 

ROZDZIAŁ I - Nazwa, siedziba i rodzaj działalności

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę ""Warszawski Klub Narciarski"", w skrócie WKN, i tak jest nazywane w dalszej części statutu.

§ 2

Siedzibą WKN jest m.st. Warszawa.

WKN prowadzi swoją działalność na terenie Polski i poza jej granicami.

§ 3

WKN jest członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Narciarskiego.

§ 4

WKN jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów obowiązujących prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5

WKN może używać godła, barw, odznaki klubowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

WKN używa zgodnie z obowiązującymi przepisami, pieczątki okrągłej z napisem na otoku ""Warszawski Klub Narciarski"" a wewnątrz ""Warszawa"" oraz pieczątki podłużnej o treści ""Warszawski Klub Narciarski Warszawa"" i adres.

§ 7

WKN może przystępować do krajowych federacji, związków i innych stowarzyszeń sportowych na zasadach określonych ich statutami.

§ 8

WKN opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 

ROZDZIAŁ II - Cele i środki działania

§ 9

Celem WKN będącego kontynuatorem tradycji i dorobku klubu o tej samej nazwie, działającego od 1923 roku, jest uprawianie i krzewienie narciarstwa.

Celem uzupełniającym jest uprawianie innych dyscyplin sportowych.

WKN prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki.

 

§ 10

WKN realizuje swoje cele przez:

1) organizowanie i prowadzenie kursów nauki jazdy na nartach, treningów, obozów letnich i zimowych,

2) organizowanie zawodów i imprez sportowych a także branie udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez inne poważane organizacje,

3) zapewnianie odpowiednich warunków do uprawiania narciarstwa,

4) prowadzenie powyższej działalności także w innych dyscyplinach sportowych.

W podanym zakresie WKN prowadzi również odpłatną działalność pożytku publicznego.

 

ROZDZIAŁ III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie WKN dzielą się na:

1) członków rzeczywistych,

2) członków uczestników,

3) członków honorowych.

§ 12

Członkiem rzeczywistym może być każda osoba fizyczna, w tym cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 16 lat o ile:

1) wniesie do Zarządu pisemną deklarację, 2) opłaci wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, 3) zostanie przyjęta uchwałą przez Zarząd.

§ 13

Członkiem uczestnikiem może być osoba małoletnia, która nie ukończyła 16 lat o ile wypełni warunki przewidziane w § 12 oraz przedłoży pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

§ 14

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie osobom, które położyły szczególne zasługi na polu krzewienia narciarstwa bądź w inny znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju WKN.

Członkowie rzeczywiści posiadający godność członka honorowego są zwolnieni z opłacania składek.

Członkowie honorowi nieposiadający statusu członka rzeczywistego nie wykonują praw wymienionych w § 16 pkt 1, lecz mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu oraz w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym; członek honorowy może w każdej chwili wnieść do Zarządu pisemną deklarację, o której mowa w § 12, co jest wystarczające do uzyskania statusu członka rzeczywistego.

§ 15

Do obowiązków członków należy:

1) branie czynnego udziału w pracach WKN, stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz WKN,

2) regularne opłacanie składek w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie,

3) chronienie własności WKN jako dobra wspólnego wszystkich jego członków i walczenie z przejawami marnotrawstwa,

4) reprezentowanie barw WKN w zawodach i imprezach sportowych.

§ 16

Członkowie WKN mają prawo do:

1) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnych Zgromadzeniach oraz mogą wybierać i być wybranym do władz WKN,

2) korzystania z wszystkich urządzeń sportowych i sprzętu, będących w dyspozycji WKN oraz innych udogodnień, jakie stwarza WKN swoim członkom, na warunkach określonych regulaminami, bądź za zgodą Zarządu.

§ 17

Członkowie uczestnicy posiadają wszystkie prawa wymienione w § 16 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosowania nad uchwałami na Walnym Zgromadzeniu.

§ 18

Członkostwo ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

2) wykreślenia przez Zarząd z powodu nieopłacenia składek za okres jednego okresu rozliczeniowego, pomimo pisemnego lub udzielonego drogą elektroniczną upomnienia,

3) wykluczenie uchwałą Zarządu za postępowanie nieetyczne, działalność na szkodę WKN bądź za łamanie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz WKN.

Członkowie wykluczeni mają prawo odwołania się od wykluczającej uchwały Zarządu do najbliższego Walnego Zgromadzenia, którego decyzja jest ostateczna. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek jest zawieszony w prawach członkowskich.

§ 19

Wystąpienie, wykreślenie i wykluczenie nie zwalnia członka od uregulowania wszelkich zobowiązań finansowych wobec WKN i zwrotu sprzętu stanowiącego własność WKN.

 

ROZDZIAŁ IV - Władze WKN

§ 20

Władzami WKN są:

1) Walne Zgromadzenie Członków (zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”),

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

Kadencja wybieralnych władz trwa 4 lata i jest równoczesna.

Uchwały wszystkich władz WKN, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

Członkowie władz WKN pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 21

Najwyższą Władzą WKN jest Walne Zgromadzenie, zwoływane przez Zarząd. W Walnym Zgromadzeniu udział biorą członkowie rzeczywiści i honorowi. Podczas Walnego Zgromadzenia mogą być obecni członkowie uczestnicy.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne:

a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawcze odbywa się corocznie a sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata.

b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź na wniosek co najmniej 1/4 członków rzeczywistych.

Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu wraz z porządkiem obrad Zarząd wysyła członkom listem zwykłym lub za pomocą poczty elektronicznej co najmniej na 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 22

Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w I terminie przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, w II terminie niezależnie od ilości obecnych.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie ogólnego kierunku merytorycznej i finansowej działalności WKN,

2) wybór w głosowaniu tajnym Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) odwoływanie w głosowaniu tajnym całego składu Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej na wniosek co najmniej 15 członków posiadających prawa o których mowa w § 16 pkt 1 lub poszczególnych ich członków na wniosek Prezesa Zarządu,

4) zatwierdzenie sprawozdań z działalności władz WKN,

5) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,

6) rozpoznawanie odwołań od uchwał Zarządu wykluczających członków,

7) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich, 

8) podejmowanie na wniosek Zarządu uchwał w przedmiocie nadawania bądź odbierania godności członka honorowego,

9) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości przez WKN,

10) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu,

11) podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania WKN.

§ 24

Zarząd WKN składa się z 5 do 9 członków. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, 1 do 3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika WKN w ciągu 14 dni od daty wyborów.

W przypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji, Zarząd może powołać na tę funkcję innego członka Zarządu.

Zarząd zbiera się na posiedzenie w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

W wypadku ustąpienia w trakcie kadencji członka Zarządu - Zarząd ma prawo kooptacji z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.

§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie WKN na zewnątrz,

2) składanie sprawozdań z działalności WKN na Walnym Zgromadzeniu,

3) kierowanie całokształtem bieżącej działalności WKN w oparciu o postanowienia statutu oraz uchwały i wytyczne Walnego Zgromadzenia,

4) przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków,

5) uchwalanie regulaminów wewnętrznych WKN,

6) powoływanie sekcji sportowych,

7) uchwalanie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości należących do WKN,

8) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,

9) podejmowanie uchwał o przystąpieniu WKN do federacji, związków bądź innych stowarzyszeń sportowych.

§ 26

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności WKN ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,

2) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu ze swej działalności oraz stawianie wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,

3) kontrola opłacania składek członkowskich,

4) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,

5) członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 28

Komisja Rewizyjna może podejmować czynności kontrolne w każdym czasie według swego uznania.

W wypadku ustąpienia w trakcie kadencji członka Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna ma prawo kooptacji z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać jednego.

 

ROZDZIAŁ V - Majątek i fundusze WKN

§ 29

Na majątek WKN składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 30

Na fundusze WKN składają się:

1) wpływy z wpisowego i składek,

2) dotacje, subwencje i darowizny,

3) dochody z majątku WKN oraz wpływy z imprez organizowanych przez WKN,

4) opłaty za organizowaną przez WKN działalność szkoleniową, sportową i rekreacyjną,

5) dochody z działalności gospodarczej, z której zysk przeznacza się na realizację zadań statutowych.

§ 31

Do składania oświadczeń w imieniu WKN wymagane jest łączne działanie dwóch osób spośród: prezesa Zarządu, wiceprezesa Zarządu lub skarbnika WKN.

§ 32

Rok obrotowy rozpoczyna się 1 czerwca i kończy 31 maja roku następnego.

 

ROZDZIAŁ VI - Zmiana statutu i rozwiązanie WKN

§ 33

Uchwały o zmianie statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania.

§ 34

Uchwałę o rozwiązaniu WKN podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

Uchwała o rozwiązaniu WKN powinna określać przeznaczenie majątku WKN.