Regulamin serwisu rezerwacyjnego WKN.PL

REGULAMIN SERWISU WKN.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania z powiązanych funkcjonalnie stron internetowych zlokalizowanych w domenie wkn.pl (dalej jako „Serwis”).
 2. Administratorem Serwisu jest stowarzyszenie kultury fizycznej WARSZAWSKI KLUB NARCIARSKI z siedzibą w Warszawie (02-202) przy ul. Drawskiej 22, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń oraz rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000042950, NIP 5212222239, REGON 011221238, adres e-mail: wkn@wkn.pl, tel.: 604 144 024 (dalej jako „Administrator" lub „WKN”).
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, w tym zarówno osób dokonujących Rezerwacji, jak i podejmujących inne działania w Serwisie.
 4. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków jest równoznaczna ze zgodą na zawarcie z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
 1. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z nadanymi prawami do czynności prawnych przez Ustawę, korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem Serwisu może być także osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, za zgodą opiekuna prawnego.
 2. Ustawa o Prawach Konsumenta – z dnia 30 maja 2014 r. ustawa o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektronicznąustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
 5. Umowa – umowa o udział w Wyjeździe zawierana pomiędzy Administratorem a pełnoletnim Uczestnikiem albo przedstawicielem ustawowym lub inną osobą upoważnioną do działania za Uczestnika w przypadku niepełnoletniego Uczestnika – w imieniu i na rzecz takiego Uczestnika, za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie i Warunkach Uczestnictwa.
 6. Uczestnik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę z Administratorem i uiściła opłatę w wymaganej wysokości. Uczestnik może zawrzeć umowę z Administratorem (a) we własnym imieniu i na własną rzecz jako Uczestnik albo (b) w imieniu i na rzecz innego Uczestnika jako jego przedstawiciel ustawowy lub inna osoba upoważniona do działania za Uczestnika.
 7. Warunki Uczestnictwa – Warunki Uczestnictwa w Wyjazdach organizowanych przez WKN.
 8. OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla Uczestników Wyjazdów organizowanych przez WKN.
 9. System Rezerwacji – internetowy system rezerwacji Wyjazdów udostępniony Użytkownikowi w Serwisie, administrowany przez Skaleo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-886) przy ul. Rybałtów 12/40, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000841734, NIP: 9512501715, REGON: 386099597.
 10. Rezerwacjazłożenie zamówienia na udział w Wyjeździe dostępnym w Serwisie. Rezerwacja jest jednoznaczna z zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, Warunków Uczestnictwa oraz Polityki Prywatności.
 11. Płatność – opłata za wszystkie usługi w ramach Wyjazdu wskazane przez Użytkownika i zestawione w Rezerwacji.
 12. Funkcjonalności Serwisurodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną w Serwisie.
 13. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem o korzystanie z Funkcjonalności Serwisu.
 14. Wyjazd – wypoczynek obejmujący co najmniej zakwaterowanie połączone ze szkoleniem sportowym, organizowany przez Administratora, przeznaczone w szczególności dla członków WKN.
 1. Aktualne opisy Wyjazdów zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy. Dane zawarte w opisie Wyjazdów mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy.
 1. FUNKCJONALNOŚCI SERWISU
 1. Poprzez Serwis Użytkownikom oferowany jest dostęp do Funkcjonalności Serwisu oraz możliwość korzystania z zawartości Serwisu, zgodnie z Regulaminem oraz dodatkowymi warunkami publikowanymi przez Administratora.
 2. Za dzień zawarcia Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu uznaje się dzień, w którym Użytkownik rozpocznie faktyczne korzystanie z Serwisu.
 3. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik, na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia – zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres siedziby WKN bądź na adres e-mail wkn@wkn.pl przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika na zasadach określonych powyżej, ww. umowę uważa się za niezawartą.
 4. W Serwisie świadczone są usługi umożliwiające m.in. dokonanie Rezerwacji oraz zawarcie Umowy.
 5. Administrator umożliwia Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu m.in.:
  1. zapoznanie się z Warunkami Uczestnictwa;
  2. zapoznanie się z informacjami o zawodach sportowych;
  3. zapoznanie się z Regulaminem Serwisu;
  4. zapoznanie się z Polityką Prywatności;
  5. zapoznanie się z opisami Wyjazdów;
  6. przejście do Systemu Rezerwacji;
  7. sprawdzenie adresu i danych kontaktowych Administratora;
 6. System Rezerwacji pozwala Użytkownikowi m.in. na:
  1. dokonanie Rezerwacji na określone usługi dostępne w ramach Wyjazdu wraz z wprowadzeniem danych Uczestników;
  2. zapoznanie się z Warunkami Uczestnictwa;
  3. zapoznanie się z aktualnymi OWU;
  4. zapoznanie się z Regulaminem Serwisu;
  5. zapoznanie się z Polityką Prywatności;
  6. dokonanie Płatności.
 7. Administrator może umożliwić Użytkownikowi otrzymywanie informacji przy użyciu urządzeń końcowych (takich jak telefony komórkowe i stacjonarne, tablety, komputery) oraz automatycznych systemów wywołujących o aktualnych wydarzeniach, konkursach, promocjach, komunikatach marketingowych dotyczących usług i produktów WKN na podany przez Użytkownika adres e-mail. Ponadto Administrator może umożliwić Użytkownikowi otrzymywanie informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez WKN na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. W celu otrzymywania informacji, o których mowa powyżej, Użytkownik wyraża zgodę na ich otrzymywanie oraz przetwarzanie jego danych osobowych we wskazanym powyżej celu poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji zamieszczonych w Serwisie.
 8. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji, o których mowa w ust. 7 powyżej poprzez:
  1. kliknięcie odpowiedniego odnośnika w treści wiadomości e-mail;
  2. przesłanie wiadomości e-mail na adres Administratora z żądaniem zaprzestania wysyłania określonych informacji.
 1. REZERWACJE
 1. W celu dokonania Rezerwacji Użytkownik wybiera opcję „Zapisz się” dostępną w opisie Wyjazdu. Następnie za pośrednictwem Systemu Rezerwacji w odpowiednich polach formularza podaje dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe: adres, telefon kontaktowy, adres e-mail osoby rezerwującej oraz dane osobowe i dane kontaktowe pozostałych Uczestników, dla których dokonuje Rezerwacji.
 2. Warunkiem niezbędnym do założenia Rezerwacji, jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Możliwość Rezerwacji dotyczy Wyjazdów, w opisie których opcja „Zapisz się” jest aktywna. W razie wątpliwości co do dostępności Wyjazdu Użytkownik proszony jest o kontakt z Administratorem.
 4. Rezerwacja następuje po potwierdzeniu przez Uczestnika, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, Warunkami Uczestnictwa oraz Polityką Prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przez Uczestnika.
 5. Po potwierdzeniu Rezerwacji przez Administratora w postaci wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa z Uczestnikiem. Umowa zawierana jest w postaci elektronicznej. Uczestnik przez dokonanie wpłaty ceny Wyjazdu (części lub całości) akceptuje warunki Umowy. Szczegółowe warunki zawarcia Umowy w szczególności dotyczące Płatności, praw i obowiązków Uczestników, reklamacji, rezygnacji z Wyjazdu lub zmiany terminu określone są w Warunkach Uczestnictwa.
 6. Warunki i sposoby płatności są dostępne w podsumowaniu Rezerwacji w Systemie Rezerwacji oraz wiadomości e-mail od Administratora.
 7. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.
 8. Rozliczenia płatności za Wyjazd e-przelewem, kartą kredytową, systemem Masterpass, PayPal lub innym sposobem, przeprowadzane są za pośrednictwem iMoje. Przedmiotowe usługi świadczy ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://www.imoje.pl.

IV. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 2. Zabrania się dostarczania przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa autorskie, dobra osobiste lub dobre obyczaje.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników może następować wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych. WKN zabrania używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z Serwisu do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
 4. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową. W przypadku uzyskania przez WKN informacji o naruszeniach praw do informacji, danych i materiałów Administrator wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się użytkownika do wezwania WKN w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania, Administrator może wobec niego kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do informacji, danych i materiałów.
 5. Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań Administrator nie daje gwarancji, że informacje o Wyjeździe oraz ceny wskazane w Serwisie są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą roszczeń.
 6. W celu prawidłowego działania Funkcjonalności Serwisu istnieje prawdopodobieństwo zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych należących do podmiotów trzecich. W takim przypadku Użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Warunki umożliwiające Uczestnikowi odstąpienie od Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu oraz procedura odstąpienia następuje zgodnie z Warunkami Uczestnictwa.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy na podstawie Ustawy o Prawach Konsumenta zgodnie z art. 38 pkt 12.

VI. REKLAMACJE

 1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu można zgłaszać pisemnie na adres WKN: ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa lub mailowo pod adresem wkn@wkn.pl.
 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w ust. 4 powyżej adres e-mail w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia przedmiotowej reklamacji.
 6. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 7. Reklamacje w zakresie wykonania Umowy należy zgłaszać zgodnie z postanowieniami Warunków Uczestnictwa.

VII. PRZEKROCZENIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZASAD KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. W przypadku przekroczenia przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w przypadku, gdy:
 1. Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik świadomie lub nieświadomie podejmuje działania, które powodują ingerowanie w struktury Serwisu, do których ten Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;
 3. Użytkownik podejmuje działania, które w inny sposób zostaną uznane za szkodliwe dla Administratora, a w szczególności gdy:
 • dane podane przez Użytkownika zawierają wyrażenie powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami;
 • Użytkownik używa wulgaryzmów lub treści pornograficznych, rasistowskich lub jakichkolwiek innych stanowiących naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów na funkcjonującym w ramach Serwisu forum/czacie lub w korespondencji kierowanej do Administratora;
 • Serwis wykorzystywany jest do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem, na szkodę Administratora lub osób trzecich;
 • Serwis jest wykorzystywany przez Użytkownika niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem albo niezgodnie z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet.

Użytkownik zobowiązany jest zaprzestać w sposób natychmiastowy korzystania z Serwisu oraz opuścić Serwis, pod rygorem zgłoszenia przez Administratora podejmowanych przez Użytkownika działań odpowiednim służbom.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.
 2. Administrator zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Administratora poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu w Serwisie. W stosunku do Umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia danej Umowy.
 3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2021 r.