Polityka prywatności

Co to jest RODO ?

Jest to powszechnie stosowany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Jaki jest cel RODO ?

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE

Od kiedy stosujemy RODO ?

Od 25.05.2018 roku

Co znajduje się w dokumencie ?

Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe

Szanowna Pani, Szanowny Panie

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 roku – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej zwanym RODO; Dz. Urz. UE L 119 z 04.04.2016, s.1; Stowarzyszenie Warszawski Klub Narciarski zwany dalej WKN niniejszym informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez WKN:

 

 1. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych ?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Warszawski Klub Narciarski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Drawskiej 22, 02-202Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000042950,  NIP: 521-22-22-239, REGON: 011221238.

 1. Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Stowarzyszenie wyznaczyło osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można skontaktować się poprzez e-mail: wkn@wkn.pl

 

 1. Informacja o danych osobowych, które pozyskuje i przetwarza klub:

 

Podczas składania deklaracji członkowskiej Warszawski Klub Narciarski prosi Państwa o podanie:

 • imienia i nazwiska osoby, która chce zostać członkiem Klubu
 • daty urodzenia
 • numeru PESEL
 • danych adresowych
 • dane kontaktowe do rodziców lub opiekunów prawnych (jeżeli członkostwo dotyczy dziecka)

W czasie trwania członkostwa w Klubie przetwarzane są:

 • dane wymagane do zgłoszenia zawodnika do zawodów: imię, nazwisko, waga, rocznik, stopień szkoleniowy;
 • zdjęcia i filmy z treningów i zawodów;
 • wyniki zawodów oraz rankingi;
 • dane wymagane do uzyskania licencji zawodniczej;
 • dane dotyczące opłacania składek;
 • korespondencja tradycyjna oraz elektroniczna z członkami klubu lub ich rodzicami (opiekunami prawnymi)

Szczególne kategorie danych osobowych przetwarzane w Klubie:

 • informacja o braku przeciwwskazań do uprawiania narciarstwa

Informacja ta jest niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć oraz uczestnictwa w imprezach sportowych organizowanych przez Warszawski Klub Narciarski.

 

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe ?

Pani/Pana dane będą przetwarzane:

a) w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług realizowanych przez Stowarzyszenie zarówno za Pani/Pana zgodą  – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 a) RODO jak i na podstawie zawartych umów – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 b) RODO;

b) dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 c) RODO;

c) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia art. 6 ust. 1 f) RODO;

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia polegającego na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia art. 6 ust. 1 f) RODO

e) ponadto Pani/Pana dane lub dane dziecka będą wykorzystywane do m.in.:

 • ewidencji deklaracji członkowskich;
 • ewidencji składek członkowskich;
 • lista danych kontaktowych członków klubu lub ich rodziców/opiekunów prawnych;
 • rejestracji licencji zawodniczych i trenerskich w PZN i SITN;
 • wyszczególnienia wyników zawodników we wniosku o dotację z Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu;
 • zgłoszenia członków klubu do nagrody, stypendium;
 • publikacji wyników zawodów sportowych na stronie internetowej Klubu i w mediach społecznościowych;
 • promocji klubu i imprez sportowych organizowanych przez Warszawski Klub Narciarski na stronie internetowej i w mediach społecznościowych;
 • zgłaszania członków klubu do udziału w zawodach lub imprezach sportowych organizowanych przez Warszawski Klub Narciarski;
 • zgłaszania członków klubu Warszawski Klub Narciarskido udziału w zawodach lub imprezach sportowych organizowanych przez inne kluby;

 

 

 1. Komu przekazujemy Pani/Pana dane osobowe ?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Klubu

b) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;

c) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Czy będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich, organizacji międzynarodowych lub poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ?

Obecnie nie planujemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej lub poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

 1. Na jaki okres czasu zbieramy Pani/Pana dane osobowe ?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania usług świadczonych przez Stowarzyszenie z uwzględnieniem okresu trwałości projektu oraz 3-letniego okresu dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

 

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 

Zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji jest proces, w wyniku którego decyzja zostaje wydana bez ludzkiej ingerencji.

Podejmowane przez nasze Stowarzyszenie działania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie są zautomatyzowane i nie wpływają na Pani/Pana sytuację, a także na podejmowane przez Panią/Pana decyzje.

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Informujemy, że  nie zamierzamy profilować Pani/Pana danych osobowych.

 

 1. Jakie dane osobowe należy nam podać ?

Warunkiem zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy o świadczenie usług jest podanie nam: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu.

Natomiast jeśli poda nam Pani/Pan adres poczty elektronicznej i złoży odpowiednią dyspozycję, znacznie ułatwi nam to proces komunikacji.

 

 1. Jakie przysługują Pani/Panu uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych ?

Przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii.
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.
 • prawo do usunięcia danych - jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać abyśmy je usunęli.
 • ograniczenia przetwarzania danych.

Może Pani/Pan zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodniony z Panią/Panem zadań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chce Pani/Pan abyśmy je usunęli, bo będą Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Sprzeciw z uwagi na szczególne sytuacje. Ma Pani/Pan także prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych, niż marketing bezpośredni, a także jeżeli przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Powinna Pani/Powinien Pan wtedy wykazać szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy wówczas przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są niezbędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv” dane osobowe dotyczące Pani/Pana, które nam Pani/Pan dostarczyli na podstawie umowy lub zgody. Może nam Pani/Pan także zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Z tych praw może Pani/Pan skorzystać przesyłając wniosek na powyższy adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej: wkn@wkn.pl

 

 

 

 1. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencji ich nie podania.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia i wykonania umów o świadczenie usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Stowarzyszenie jest brak możliwości zawierania umów o świadczenie usług.