Polityka prywatności serwisu rezerwacyjnego

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w ramach korzystania ze zbioru stron internetowych umieszczonych w domenie „www.wkn.pl” („Serwis”).
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest stowarzyszenie kultury fizycznej WARSZAWSKI KLUB NARCIARSKI z siedzibą w Warszawie (02-202) przy ul. Drawskiej 22, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń oraz rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000042950, NIP 5212222239, REGON 011221238 („Administrator”).
 3. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na adres siedziby wskazany w ust. 2 powyżej lub pod adresem e-mail: wkn@wkn.pl oraz telefonicznie pod numerem 604 144 024.
 4. Administrator przestrzega zasad stosowania odpowiednich środków techniczno-organizacyjnych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w tym w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych przed niezgodnym z prawem dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem danych przez osoby nieuprawnione.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisu udostępnionego pod adresem: www.wkn.pl/pl/regulamin-serwisu-rezerwacyjnego . Wszelkie pojęcia pisane wielką literą a niezdefiniowane w Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie, w szczególności z uwagi na zmianę w Funkcjonalnościach Serwisu lub zmianę obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 2 Kategorie, cele i podstawy przetwarzania

 1. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych użytkowników korzystających z Serwisu („Użytkownicy”):
 1. dane powiązane z zawieranymi umowami i dokonywanymi rezerwacjami takie jak imię, nazwisko, dane teleadresowe, dane dotyczące podróży, informacje o płatnościach i transakcjach;
 2. dane powiązane z organizowanymi zawodami narciarskimi takie jak imię, nazwisko, rocznik, informacje o dotychczasowych startach i wynikach, informacje o rankingach;
 3. dane powiązane z kontem w Serwisie imię, nazwisko, dane teleadresowe, dane do logowania;
 4. informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników, takie jak adres IP, urządzenia końcowe, dane o ruchu na stronie.
 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:
 1. w celach związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu i dokonywaniem rezerwacji lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. w celu komunikacji z Użytkownikami i udzielenia odpowiedzi na otrzymywane od Użytkowników wiadomości, np. z formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. w celach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, udzielenia wsparcia technicznego, tj. dla celów wykonania umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w celach księgowo-podatkowych, w związku z ewentualnymi kontrolami lub zapytaniami, postępowaniami sądowymi, itd. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. w przypadku otrzymania danych od innego Użytkownika, co może mieć miejsce jeśli dane te przetwarzane są w celu realizacji rezerwacji dokonanej przez Użytkownika (więcej osób na jednej rezerwacji), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i usług, oraz przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. w celu oferowania produktów i usług Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci możliwości prowadzenia marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 8. w celach archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 9. w pozostałych przypadkach, tam gdzie przewidziano możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przetwarzane w zakresie i w celu wyrażonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwi dokonanie rezerwacji, korzystanie z Funkcjonalności Serwisu czy też otrzymanie odpowiedzi na wysłane zapytanie.

                                                                                                                                    § 3 Prawa Użytkowników

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. usunięcia danych, jeśli jest to dopuszczalne na gruncie RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania danych, w takim zakresie jakim zezwala na to RODO,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne Administratorowi do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej,
  6. przenoszenia danych na warunkach określonych w RODO,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 4 Okres przechowywania danych

  1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane, tj.:
 1. w przypadku realizacji umów oraz rezerwacji na czas zgodny z przepisami prawa (w okresie trwania członkostwa u Administratora a potem do upływu terminów dochodzenia roszczeń oraz do upływu okresów wyznaczonych przepisami prawa na przechowywanie dokumentów księgowych),
 2. w przypadku korzystania z Serwisu, a także po zakończeniu przez Użytkownika korzystania z Serwisu na czas zgodny z przepisami prawa (do upływu terminów dochodzenia roszczeń oraz do upływu okresów wyznaczonych przepisami prawa na przechowywanie dokumentów księgowych),
 3. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika – do czasu cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że jeśli Użytkownik cofnie zgodę lub usunie dane w Serwisie, Administrator może w dalszym ciągu przetwarzać te dane, które są niezbędne do wykonania wcześniej zawartych umów,
 4. w przypadku gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zajdzie sytuacja, w której RODO dopuszcza dalsze przetwarzanie danych,
 5. w zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 

§ 5 Odbiorcy danych

 1. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą mieć:
   1. towarzystwa ubezpieczeniowe, przewoźnicy, hotele, organizatorzy turystyki, organizatorzy zawodów oraz inne podmioty współpracujące przy realizacji zawartych z Użytkownikami umów, mogące być w tym zakresie odrębnymi administratorami danych,
   2. podmioty w zakresie realizacji procesów płatności dostępnych w Serwisie – operatorzy płatności, mogący być w tym zakresie odrębnymi administratorami danych,
   3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne i organizacyjne, w szczególności podmioty świadczące usługi w obszarze IT, hostingu, marketingu, analityki,
   4. biura księgowe, doradcy podatkowi, podmioty świadczące pomoc prawną,
   5. właściwe organy państwa, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 2. Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego z wyjątkiem podmiotów wobec których podjęte zostaną środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych, bądź przekazanie danych osobowych odbywać się będzie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 RODO.