Włochy - przepisy prawne obowiązujące na stokach we Włoszech oraz zasad korzystania z ubezpieczenia

Obowiązujące we Włoszech zasady bezpieczeństwa na stokach narciarskich są uregulowane ustawowo. Nad ich przestrzeganiem czuwają specjalnie wyznaczone służby, które w przypadku naruszenia norm są uprawnione do wystawiania mandatów, wynoszących w zależności od regionu i wagi wykroczenia od 20 do 250 euro. Należy również pamiętać, że w razie spowodowania zdarzeń powodujących szkody materialne albo obrażenia ciała u innych osób, istnieje zagrożenie postępowaniem cywilnym lub karnym przed sądem.

Zachowanie na stoku narciarskim

Zgodnie z ustawą, obowiązki osób uprawiających sporty narciarskie (narciarstwo alpejskie i snowboard), są następujące:

 • dzieci do lat 14 muszą używać kasku ochronnego posiadającego homologację;
 • narciarze są zobowiązani do dostosowania zachowania do warunków panujących na stoku i warunków meteorologicznych w taki sposób, aby nie stanowić zagrożenia dla innych osób;
 • na odcinkach o ograniczonej widoczności, w pobliży budynków i przeszkód, na skrzyżowaniach, rozwidleniach i zwężeniach, w razie mgły albo ograniczonej widoczności, w przypadku obecności dużej ilości osób i początkujących narciarzy na stoku, należy w sposób szczególny ograniczyć prędkość jazdy;
 • podczas zjazdu, należy zachować kierunek jazdy pozwalający uniknąć zderzenia lub gwałtownego przecięcia toru jazdy z osobami znajdującymi się poniżej;
 • w razie zamiaru wyprzedzania, należy upewnić się, czy jest wystarczająco dużo miejsca do wykonania manewru i czy widoczność nie jest ograniczona. Wyprzedzać można od góry i od dołu, z prawej i lewej strony, pod warunkiem zachowania takiej odległości, aby nie stanowić przeszkody dla wyprzedzanego narciarza;
 • na skrzyżowaniach, pierwszeństwo ma osoba nadjeżdżająca z prawej strony, albo wskazana przez szczegółowe oznaczenia. Pojazdy używane do utrzymania stoku mają bezwzględne pierwszeństwo w każdej sytuacji;
 • zatrzymanie się jest dozwolone tylko w bezpiecznym miejscu i na brzegu stoku. Nie wolno zatrzymywać się na odcinkach obowiązkowego przejazdu, w pobliżu garbów i innych miejsc ograniczających widoczność;
 • w razie upadku, należy niezwłocznie zejść na brzeg stoku;
 • w razie wypadku, wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu są zobowiązane do zasygnalizowania zdarzenia innym za pomocą dostępnych środków. Nieudzielenie pomocy i niezgłoszenie obsłudze stoku zaobserwowanego wypadku może podlega odpowiedzialności karnej lub grzywnie;
 • przechodzenie w poprzek stoku i podchodzenie na nartach do góry jest zabronione, z wyjątkiem nagłej konieczności i za zgodą obsługi stoku, schodzenie w dół jest dozwolone wyłącznie brzegiem stoku;
 • w czasie zawodów narciarskich, wstęp na oznaczony obszar jest bezwzględnie zakazany;
 • na stoku obowiązuje zakaz używania pojazdów mechanicznych;
 • zarządca stoku nie odpowiada za zdarzenia;
 • w przypadku kolizji między narciarzami, zakłada się współwinę obu stron w równej części, za wyjątkiem istnienia dowodów na winę którejś ze stron;
 • lekcje jazdy na nartach/snowboardzie mogą być prowadzone wyłącznie przez instruktorów posiadających ważne uprawnienia wydane przez władze włoskie. W przypadku instruktorów posiadających uprawnienia zagraniczne, istnieje możliwość ich autoryzowania przez Urząd Prowincji właściwy dla miejsca pobytu. Prowadzenie lekcji jazdy bez ważnych uprawnień podlega karze grzywny.

Jazda poza wyznaczonymi trasami i skialpinizm

Zarządca stoku nie ponosi odpowiedzialności za wypadki poza wyznaczonymi trasami zjazdowymi. Osoby uprawiające skialpinizm, w przypadku zagrożenia lawinowego z powodów meteorologicznych lub ukształtowania terenu, są zobowiązane do zaopatrzenia się w specjalistyczne systemy elektroniczne umożliwiające na szybkie wezwanie pomocy.

Ubezpieczenie i pomoc w razie wypadku

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydawana w Polsce przez oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia, pozwala na korzystanie we Włoszech z opieki zdrowotnej placówek działających w ramach publicznej służby zdrowia, w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. Leczenie odbywa się według tych samych reguł, które obowiązują osoby ubezpieczone we Włoszech. Nieodpłatnie można zatem korzystać tylko ze świadczeń, które są nieodpłatne w państwie pobytu, za pozostałe natomiast (odpłatne i częściowo odpłatne), należy zapłacić i nie przysługuje z tego tytułu zwrot wydatków przez Narodowy Fundusz Zdrowia. (szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Zakres świadczeń gwarantowanych dzięki EKUZ nie obejmuje kosztów ewentualnego transportu sanitarnego do Polski. W niektórych sytuacjach można uzyskać zgodę Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia lub Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego na pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju, w szczególności gdy przewidywane koszty leczenia za granicą przewyższają koszty transportu i leczenia w kraju. Bliższych informacji udzielają oddziały NFZ.

Do obowiązku zarządcy stoku należy zapewnienie bezpieczeństwa osób uprawiających sporty zimowe na danym stoku poprzez odpowiednie przygotowanie trasy oraz oznakowanie miejsc niebezpiecznych. W razie wypadku na stoku, zarządca ma również obowiązek zapewnienia pierwszej pomocy przez personel ratowniczy i transportu osoby poszkodowanej wzdłuż stoku do najbliższego miejsca, do którego ma dostęp publiczna służba zdrowia. Obowiązek ten nie obejmuje transportu śmigłowcem i pomocy lekarza bezpośrednio na stoku. W takim przypadku wszelkie koszty obciążają osobę poszkodowaną. W związku z możliwością wystąpienia tego rodzaju sytuacji, zalecamy zaopatrzenie się w dodatkowe ubezpieczenie, wykupione w prywatnym towarzystwie, zapewniające pokrycie kosztów świadczeń niezapewnianych bezpośrednio przez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku wypadku mającego miejsce poza wyznaczonymi trasami (uprawiania skialpinizmu), zwykłe ubezpieczenie może nie być wystarczające. W takim przypadku należy wykupić dodatkowe ubezpieczenie obejmujące uprawianie sportów ekstremalnych.